Regulamin zakupów

Vitagel-Collagen – Sklep

 § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy www.Vitagel-Collagen.pl (zwany dalej „Sklepem”) prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na warunkach szczegółowo określonych w niniejszym Regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”).
2. Właścicielem Sklepu jest spółka prawa handlowego działająca pod firmą SUPERIOR-STREFA sp. k., z siedzibą w Dobrym Mieście, przy ul. Spichrzowej 7, 11-040 Dobre Miasto, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000147621, NIP 739-29-81-633, REGON 51081861600000, (zwana dalej „Spółką”), adres email: info@vitagel-collagen.pl.
3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.
4. Firma „Superior-Strefa” sp. k.. właściciel sklepu www.Vitagel-Collagen.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. „O ochronie danych osobowych”. Zgodnie z ta Ustawa Klienci sklepu www.vitagel-collagen.pl mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o ich usuniecie z bazy danych. Sklep www.vitagel-collagen.pl nie udostępnia żadnych danych osobowych swoich Klientów do celów innych niż związanych z realizacja zamówienia.
5. Definicje:

a. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
b. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
c. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
d. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
e. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
f. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
g. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
h. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: www.vitagel-collagen.pl.
i. SPRZEDAWCA – SUPERIOR-STREFA sp. k., z siedzibą w Dobrym Mieście, przy ul. Spichrzowej 7, 11-040 Dobre Miasto, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000147621, NIP 739-29-81-633, REGON 51081861600000;
j. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
k. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
l. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm. tj. z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 683)
m. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

§ 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM – SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto oraz Formularz Zamówienia.
2. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Klienta – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz (2) kliknięciu pola „Załóż konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych Klienta: adres poczty elektronicznej oraz hasło.
3. Usługa Elektroniczna prowadzenia Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@vitagel-collagen.pl lub też pisemnie na adres: SUPERIOR-STREFA sp. k., ul. Michała Kajki 3, 10-546 Olsztyn.
4. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdzam zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
5. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.
6. Klient ma możliwość anulowania złożonego zamówienia kontaktując się ze sklepem mailowo. Nie można anulować zamówień, które zostały już wysłane do Klienta.

§ 3. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Cena Produktu widoczna na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT oraz koszty dostawy.
2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z § 2 Regulaminu.
3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 3 powyżej.

§ 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

a. gotówką przy odbiorze osobistym.

b. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony w Banku mBank nr konta: 37 1140 1111 0000 3443 4100 1001.

c. płatność on-line i płatności kartą płatniczą – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Sposoby płatności”

2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 5. SPOSÓB I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

a. przesyłka kurierska.
b. odbiór osobisty pod adresem: SUPERIOR-STREFA sp. k., ul. Kajki 3, 10-546 Olsztyn – w następujące dni: od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00 – po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

2. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 3 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin.
3. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 3 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

§ 6. TRYB SKŁADANIA REKLAMACJI

1. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres: SUPERIOR-STREFA sp. k., ul. Kajki 3, 10-546 Olsztyn lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@vitagel-collagen.pl.
2. Klient powinien podać w opisie reklamacji informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji. Reklamacja dotyczy przypadków jeśli towar posiada wady techniczne, został uszkodzony w transporcie (wymagany protokół szkody- do wypełnienia w obecności Kuriera) lub jest niezgodny z zamówieniem.
3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§ 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Na podstawie Ustawy o prawach konsumenta Klient będący konsumentem, ma prawo odstąpienia od umowy. Niniejszy paragraf nie dotyczy Klientów będących przedsiębiorcami.
2. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia odbioru produktu bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
3. Klient zachowuje termin odstąpienia od umowy, jeżeli wyśle  oświadczenie o odstąpieniu oraz Produkt w terminie 14 dni od jego otrzymania.
4. Termin do odstąpienia od umowy biegnie od dnia objęcia produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
5. Jeżeli produkty są dostarczane osobno, partiami lub w częściach termin do odstąpienia biegnie od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części.
6. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia oraz produktu przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

a) pisemnie na adres: SUPERIOR-STREFA sp. k., ul. Kajki 3, 10-546 Olsztyn,
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@vitagel-collagen.pl.

8. W celu odstąpienia od umowy klient może skorzystać z formularza, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Skorzystanie z formularza  nie jest obowiązkowe i nie ma wpływu na skuteczność odstąpienia od umowy.
9. W razie odstąpienia od umowy Klient otrzyma zwrot dokonanych płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu przez Sklep.
10. Klient ponosi  koszty zwrotu Produktu.
11. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
12. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt na adres: SUPERIOR-STREFA sp. k., ul. Kajki 3, 10-546 Olsztyn.
Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
13. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, m.in. w zakresie:

a. Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy jeśli dotyczy to zwrotu produktów, których trwałość lub złe przechowywanie nie pozwoli na ich ponowną sprzedaż, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

14. Przesyłki odsyłane do Sklepu za pobraniem nie będą przez Sklep odbierane.
15. Przesyłki wysłane na koszt Sklepu również nie będą przez Sklep odbierane.

§8. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.
2. We wszelkich sprawach związanych z działaniem Sklepu, w tym w sprawach w których zgodnie z Regulaminem Klient zobowiązany jest do powiadomienia Sklepu.

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu lub przepisów prawa, Sklep może według swojego wyboru:

a. ograniczyć lub zawiesić dla Klienta wszystkie lub niektóre funkcjonalności Sklepu m.in. zawiesić lub ograniczyć działanie Konta/ Kont;
b. usunąć Konto, zablokować Konto lub usunąć treści danego Klienta.

2. Umowa zawarta między Klientem a Spółką oraz ewentualne spory wynikłe ze stosunku prawnego między tymi podmiotami podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji sądów polskich.

§10. WEJŚCIE W ŻYCIE, ZMIANY REGULAMINU

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

Vitagel-Collagen - kolagen w proszku

VITAGEL-COLLAGEN to szwajcarski łatwo przyswajalny naturalny preparat, zawierający 100% czystego kolagenu, w postaci proszku instant, do bezpośredniego spożycia.

Kontakt z nami

SUPERIOR-STREFA sp. k.
ul. Spichrzowa 7
11-040 Dobre Miasto

info@vitagel-collagen.pl